Visie

Het leer-werk bedrijf Infamous Productions is opgericht op 10 april 2014 als bedrijfs-simulatie en onderdeel van de MBO Media opleiding bij het SGB. Dit gebeurde omdat er al veel arbeidspotentie voor het vak media op het eiland was, maar nog weinig gestructureerde bedrijven waar studenten van de opleiding op een goede manier stage konden lopen.
Als onderdeel van het MBO van de SGB kon het “bedrijf” gebruik maken van apparatuur van de opleiding Media en was het gehuisvest in een door de SGB gehuurd leslokaal bij Jong Bonaire.
De studenten hebben zelf de naam Infamous Productions bedacht tijdens een schoolopdracht.

sinds2014

In september 2015 besloten de initiatiefnemers van Infamous Productions om te verzelfstandigen naar een eigen organisatie, los van de SGB. In de eerste 17 maanden van haar bestaan heeft Infamous Productions aan kunnen tonen dat de behoefte aan een goed gestructureerde plek waar praktijkonderwijs gegeven kan worden groot is. Daarom kreeg het project op 5 november 2015 een officieel vervolg als de stichting Infamous Productions Foundation.

Waarom doen we dit?

De creativiteit van de jongeren op Bonaire is van een ongekend hoge kwaliteit. Wij zijn er als initiatiefnemers van Infamous van overtuigd dat dit de verborgen schat is van het eiland is. Wanneer deze rijkdom op de juiste manier gestuurd, ontwikkeld en gekanaliseerd wordt, kan dit uitgroeien tot een nieuwe vaste bron van inkomsten voor de eilandeconomie.
Vanaf 2012 is er een eigen MBO “Media” opleiding actief geweest binnen het SGB (Scholengemeenschap Bonaire). In begin juli 2016 zijn de eerste MBO niveau 3 en 4 studenten van deze opleiding gediplomeerd. Deze jongvolwassenen hebben tijdens hun studie en met de producten die ze al hebben gerealiseerd laten zien dat onze stelling juist is. Voor hen ligt er een mooie toekomst in het verschiet. Het Ministerie van OCW heeft besloten om de nieuwe instroom van studenten voor deze opleiding met ingang van schooljaar 2016-2017 niet meer te bekostigen.
Daarom hebben wij, de 3 media docenten van de opleiding, besloten om gezamenlijk ontslag te nemen bij het SGB en om Infamous Productions verder te verzelfstandigen en uit te bouwen tot een volwaardige onderneming. Wij ervaren dat als onze plicht tegen over de jongeren van dit eiland.

doelen

Door het aanbieden van losse cursussen en workshops binnen een breed gebied van het mediawerkveld, willen wij de jeugd van Bonaire de kansen geven die het naar onze mening verdient. Daarnaast zal de organisatie die nu aan het ontstaan is, gebruikt gaan worden om andere belangrijke zaken te verwezenlijken, zoals mediawijsheid, community awareness en het overbruggen van culturele verschillen binnen deze gemeenschap, door middel van het geven van informatie, overdragen van kennis en inzichten verschaffen. Daarom willen wij ook “oudere” volwassenen stimuleren om hun Media kennis te vergroten.
Door het geven van mediacursussen brengen we mensen bij elkaar op een creatieve en vaktechnische manier en helpen we ze zodanig vooruit. Dat doen we door hun kennis en vaardigheden te vergoten, maar ook door ondernemingsvaardigheden bij te brengen, wat betere kansen creëert op een menswaardig bestaan.
Ook is media het middel om sociale betrokkenheid te vergroten op de BES-eilanden. De cursisten kunnen door middel van filmprojecten bijvoorbeeld de armoede onder de aandacht brengen, wat een oplossing hopelijk dichterbij zal brengen.

De doelstelling van stichting Infamous is:

Ervarings- en opleidingsplekken bieden, scheppen en faciliteren voor jongeren en jong volwassenen, binnen het werkgebied van de creatieve uitingen, en voorts alles wat met het voorbijgaande in de meest uitgebreide zin des woords verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. Tevens entrepreneurschip stimuleren.

Hoe?

Dit doen we door o.a. cursussen te organiseren voor jongeren en jong-volwassenen, opdrachten uit te voeren voor overheden en bedrijven, het zelf opzetten van projecten met een maatschappelijke relevantie, het opzetten van lessen mediawijsheid en het geven van mediatrainingen. Verder gaat Infamous Productions, samen met jongeren, media-opdrachtproducties realiseren voor externe opdrachtgevers.

hoe

 Leerwerk bedrijf:

Infamous Productions was het leerwerk bedrijf van het MBO-SGB, waar studenten van de opleiding MBO Media van Scholengemeenschap Bonaire terecht kunnen om stage te lopen. Inmiddels beperkt Infamous Productions Foundation zich niet tot het bieden van stageplaatsen aan MBO studenten uit Bonaire, maar alle jonge professionals in wording, afkomstig uit zowel het gehele Caribisch gebied als uit Nederland. Zij kunnen ook praktijkervaring opdoen met het maken van professionele producties onder begeleiding van internationale experts uit o.a. Nederland, Aruba, Curaçao en de Verenigde Staten.
Op deze manier vindt er een inspirerende kruisbestuiving plaats in kennis, ervaringen en mentaliteit tussen verschillende culturen.

experts

 Workshops en cursussen:

Media omvat vele verschillende disciplines. De jonge beeldmakers kunnen dan ook veel kennis en praktijkervaring vergaren in bijvoorbeeld: Video opnamen en- montage, nabewerking, pre-productie, geluidopnamen- en bewerking, fotografie, animatie, grafisch design en webdesign.
Naast internationale experts heeft Infamous Productions Foundation twee vaste leermeesters in huis met een lesbevoegdheid. Daarom gaat Infamous Productions Foundation cursussen en workshops aanbieden. Primair bedoeld voor jongeren maar ook opengesteld voor volwassenen.

 Arbeidsrelevantie door en met jongeren:

Infamous Productions profileert zich nadrukkelijk als een leer-werkbedrijf. Dit betekent dat er steeds actief samenwerking gezocht zal worden met jongeren, jongvolwassenen en met bedrijven die deze leeftijdsgroep een kans geven. Een van de doelstellingen van Infamous is het vergroten van de arbeidskansen van jongeren, onder meer door stimulatie van de creatieve industrie in deze regio. Infamous Productions is ervan overtuigd dat er voldoende potentie aanwezig is om hier een gezonde creative industry te kunnen opbouwen. Met de huidige stand van de techniek zijn grenzen te overschrijden en kunnen werkzaamheden worden aangenomen aan de andere kant van de wereld. De jongeren binnen deze regio zijn zich hier al van bewust en zoeken ook nadrukkelijk de aansluiting met die wereld. Infamous Productions wil graag hierop aansluiten en deze ontwikkeling verder stimuleren.